Strona

Centrum Aktywności Lokalnej

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym gminy Olkusz.

Tytuł zadania: „Olkuskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 2024″

Wartość projektu: 60 965,00 zł

Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł

Okres realizacji: 1.03.2024r. – 31.12.2024r.

Projekt skupia się na promocji wolontariatu i zaangażowania społecznego oraz budowaniu profesjonalizmu olkuskich organizacji pozarządowych. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej działające w budynku dawnego Starostwa (dalej CWAL) prowadzone przez Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” będzie zatem miejscem łączącym społeczników i organizacje pozarządowe z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod pracy. Szkolenia dla wolontariuszy – uczniów realizowane będą także w placówkach szkolnych na terenie gminy Olkusz. W zakresie wzrostu kompetencji członków i pracowników olkuskich NGOs, grup nieformalnych i koordynatorów wolontariatu oraz innych organizacji mogących pracować z wolontariuszami – zgodnie z przeprowadzona analizą potrzeb planujemy skupić się na:

  • zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem dofinansowania
  • rozwijaniu kreatywności i twórczych metod rozwiązywania problemów
  • innych potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez organizacje pozarządowe.

Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030