Blog

CLASSIC LIST

Stypendia_Pomostowe_2022_www600p.jpg

26 maja 2022

MATURZYŚCI W roku akademickim 2022/2023 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości Powiatu Olkuskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do ubiegania się o stypendium. Stypendia skierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i zamieszkują na wsi lub w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców) i ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim. Nasze Stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych kandydatów i dokonuje komisyjnej oceny, a następnie rekomenduje 3 osoby do stypendium przyznawanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 

Zasady i kryteria do spełnienia

przez osoby ubiegające się o Stypendium Pomostowe na rok 2021/2022.

Aby ubiegać się o stypendium z programu „Stypendiów Pomostowych” na rok szkolny 2022/2023  należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone  liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 r. i być maturzystą z 2022 roku; zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony
  Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata przed datą ogłoszenia konkursu);
 • być zameldowanym na terenie powiatu olkuskiego lub ukończyć szkołę średnia na terenie powiatu olkuskiego;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 107,00 zł brutto w czerwcu 2022 r.
 • Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać min. 100 punktów na maturze wg algorytmu podanego na stronie stypendia-pomostowe.pl/
 • Chętni winni zapoznać się z wszystkimi warunkami podanymi na tej stronie na profilu kandydata.

 

TERMINY:

Wnioski w formie papierowej należy składać do naszego Stowarzyszenia do dnia 01.08 2022r. Ostateczna rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków dla osób, które otrzymają rekomendację naszego Stowarzyszenia aktywna będzie do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

WNIOSEK I DOKUMENTY:

Wniosek zamieszczony poniżej (wniosek_STYPENDIA) należy wypełnić, wydrukować i doręczyć do Stowarzyszenia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z  gminy);
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur rodziców lub opiekunów
 • wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami prosimy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w  Bukownie  ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno do dnia 1.08.2022r. (liczy się data doręczenia) lub złożyć (w zamkniętej kopercie z napisem „Stypendia”) na  wskazany wyżej adres w sekretariacie na I piętrze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Nazwiska osób rekomendowanych do otrzymania stypendium zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia www.rsm.org.pl.

wniosek_STYPENDIA

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604551420 lub 573993472.

 

PLEBISCYT-Fundusze-Europejskie-sa-w-Malopolsce.png

26 kwietnia 2022

 Kochani maturzyści  – trzymając za Was kciuki informujemy, że już wkrótce będzie możliwość aplikacji w kolejnej edycji programu „Stypendiów Pomostowych”. Szczegóły poniżej:

,,Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej.

O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Muszą oni posiadać rekomendację  lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie. Nasze Stowarzyszenie bierze w nim udział od wielu lat – szczegółowe informacje podamy wkrótce, a na razie życzymy bezstresowych egzaminów maturalnych i świetnych wyników z matury.

plakat-pfron_2022-pdf-1200x1697.jpg

12 kwietnia 2022

Miło nam poinformować, że kolejny przygotowany przez nasze Stowarzyszenie projekt pn. „Samodzielność – nasza droga do sukcesu” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu PFRON nr 1/2021 „Sięgamy po sukces”. Rozpoczynamy rekrutację!


Do terapii  przyjmowane są dzieci i młodzież od 7 do 30 roku życia z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Projekt trwa do marca 2023 r. – wsparcie terapeutyczne będzie realizowane przez 11 miesięcy.

Każdy uczestnik w ramach projektu otrzyma średnio 8 godzin wsparcia indywidualnego, na które mogą się składać:

 •  3 godz. – indywidualnego wsparcia pedagogicznego i zawodowego wraz z pomocą psychologiczną – łącznie 33 godz. w okresie trwania projektu
 • 5 godz. – indywidualnego wsparcia niwelującego deficyty psychoruchowe (terapia SI, logopedia, rehabilitacja jako uzupełnienie wsparcia podstawowego) – łącznie 55 godz./ uczestnika w okresie trwania projektu.

Ostateczny zakres wsparcia wynikać będzie z opracowanego przez zespół terapeutów indywidualnego programu działania.

Dla części uczestników (10 osób – co do zasady nieuczestniczących w poprzednim projekcie finansowanym przez PFRON) przewidziano grupowe wsparcie treningu umiejętności społecznych (TUS) realizowane w trybie spotkań 3 godzinnych co dwa tygodnie przez 11 miesięcy.

Na zgłoszenia rodzin z dzieckiem/młodzieżą z niepełnosprawnością w wieku 7-30 lat z terenu powiatu olkuskiego lub krakowskiego czekamy do 20.04.2022 r. Chęć uczestnictwa w zadaniu publicznym należy zgłaszać telefonicznie (535-800-521) lub mailowo (stowarzyszenie@rsm.org.pl). Po dokonaniu zgłoszenia niezbędne jest dostarczenie do biura projektu formularza zgłoszenia wraz z zgodną na przetwarzanie danych osobowych i posiadanym dokumentem o niepełnosprawności (w ciągu 2 dni roboczych).

Formularz zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Biuro projektu: Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, I piętro (Sekretariat)

Ul. Kolejowa 30, Bukowno

Tel.: 535-800-521

Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

277227910_5279579105424015_3899095881956921751_n-1200x900.jpg

1 kwietnia 2022

Modernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole „Na Skałce”,  realizowana ze środków unijnym przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”,  uznana została głosami internatów za najlepsze przedsięwzięcie na naszym terenie w ramach plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Pamiątkową statuetkę, podczas uroczystej gali „Fundusze z Kulturą”, z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego odebrała Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Anna Dela.

Plebiscyt, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, miał na celu odkrycie i pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z Unii Europejskiej. Nagrodzono zaangażowanie i wysiłek Beneficjentów zmieniających swoimi przedsięwzięciami najbliższe otoczenie. Obserwując skalę działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w odnowionym budynku należy przyznać, że Skałka zyskała drugie życie.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” przejęło budynek po zlikwidowanej wcześniej szkole na Skałce w 2016 r. Od tego czasu władze Stowarzyszenie nie ustają w wysiłkach by przestrzeń ta była jak najbardziej użyteczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz dla lokalnej społeczności. Po zakończeniu inwestycji pozyskano kolejne środki na rozwój działań i organizacje wydarzeń. Obecnie w budynku funkcjonuje Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, które w skali roku obejmuje wsparciem ponad 250 podopiecznych.

„Właśnie dostaliśmy informacje o dofinansowaniu dla kolejnych projektów, dzięki czemu wsparcie terapeutyczne dla najbardziej potrzebujących dzieciaków będzie bezpłatne. Reagujemy także na bieżącą sytuację – od kwietnia uruchamiamy grupę wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Bukowno i Bolesław. Przyznana głosami internautów nagroda utwierdza nas zatem w przekonaniu, że to co robimy jest potrzebne i dostrzegane przez mieszkańców powiatu olkuskiego” – mówi Prezes Dela.

Szczegółowa informacja o wsparciu realizowanym na Skałce dostępna pod adresem www.rsm.org.pl lub na fb Stowarzyszenia.

Kopia-DSC_0667-1200x798.jpg

10 stycznia 2022

30 grudnia 2021  w Bukownie „Na Skałce” odbyło się spotkanie będące podsumowaniem projektu „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”. Celem projektu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie było upowszechnienie roli, postaw i zasług mieszkańców Olkusza, którzy działali w okresie „Solidarności”, a także najważniejszych wydarzeń tego okresu. Spotkanie stanowiło jednocześnie promocję wydanej w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego publikacji „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”, która zawiera również wspomnienia bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. W spotkaniu uczestniczyli działacze „Solidarności”, autorzy publikacji, członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz osoby zainteresowane historią „Solidarności”. Głos zabrali m.in. Radny Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik, Zastępca Burmistrza Bukowna Marcin Cockiewicz i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Tomasz Zaborowski.

W programie spotkania prowadzonego przez koordynatorkę projektu Marię Jędrysik znalazła się prelekcja współautora publikacji Michała Masłowskiego na temat historii olkuskiej „Solidarności”. Jacek Sypień opowiedział o jednym z elementów zrealizowanego projektu, jakim jest gra miejska „Szlakiem Olkuskiej Solidarności” w formie questu. Ulotki z questem zostały przekazane do wszystkich olkuskich szkół i mogą stać się pomocą dydaktyczną podczas przeprowadzania żywych lekcji historii.  Opowiedział też o spacerze historycznym „Śladami Olkuskiej Solidarności”, w trakcie którego uczestnicy spaceru odwiedzili wybrane miejsca związane z historią olkuskiej „Solidarności”. O powstaniu i działalności związku opowiadali ówcześni działacze „Solidarności”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja szczególnego gościa Francesco Casali, Włocha, który przywoził do Polski pomoc w stanie wojennym.

Uczestnicy spotkania otrzymali publikację „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”. W przedostatnim dniu roku nie mogło zabraknąć życzeń noworocznych, które złożyła zebranym Prezes Stowarzyszenia Anna Dela.

Publikacja „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy” zostanie przekazana do szkół i bibliotek ziemi olkuskiej. Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj:

Pobierz publikację

Galeria zdjęć dostępna na naszym fb: https://www.facebook.com/rsmstowarzyszenie/posts/5006300672751861

 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030