Strona

Kawiarenka Pod Parasolem – placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego
Projekt zakończony, placówka prowadzona obecnie w ramach środków własnych

Tytuł projektu: Kawiarenka Pod Parasolem – placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego?

Wartość projektu: 207 765,25 zł

Wartość dofinansowania: 191 565, 25zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser? w Olkuszu

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wsparcia w postaci usług placówki wsparcia dziennego poprzez utworzenie 10 miejsc w Placówce dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (z wiodącą preferencją dla osób niepełnosprawnych) zamieszkujących powiat olkuski w okresie 9.2019 r.  ? 8.2020 r.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia realizowane dla dwóch grup uczestników:

  1. zajęcia o charakterze opiekuńczym obejmujące: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań ? w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień,
  2. zajęcia o charakterze specjalistycznym prowadzone głównie jako zajęcia terapeutyczne i wsparcie psychologiczne – w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień oraz jako wsparcie psychologiczne dla rodziców w zakresie radzenia sobie z problemami związanymi z wychowywaniem.

 

  Planowane efekty:

W wyniku działalności placówki (forma opiekuńcza i socjoterapeutyczna) nastąpi:

– wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu;

– poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu.

Więcej informacji o projekcie już wkrótce na dedykowanej stronie internetowej projektu: www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030