Strona

Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO ?RES SACRA MISER?

PO ZMIANACH DOKONANYCH W DNIU 18 WRZEŚNIA 2020 ROKU PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA (wersja nr 12)

Pobierz statut w wersji pdf

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser?, zwane dalej ?Stowarzyszeniem? jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bukowno.

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z porządkiem prawnym, Konstytucją RP oraz własnym Statutem.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może współdziałać z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami dla realizacji celów statutowych oraz wspierać działalność innych osób, zbieżną z celami Stowarzyszenia, a także tworzyć i przystępować do istniejących podmiotów, w tym powołanych w celach gospodarczych.

§6

Stowarzyszenie używa pieczęci, flagi, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Art. 2
§1

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

§2

1) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Działalność określona w art. 3 i 4 jest wyłącznie działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
3. Każda działalność Stowarzyszenia jest co do zasady działalnością nieodpłatną, chyba że Zarząd Stowarzyszenia, w drodze odrębnej uchwały określi zasady odpłatności dla danego rodzaju działalności.

Rozdział II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 3

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
c. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d. działalności charytatywnej;
e. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
f. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
i. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
j. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
l. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
m. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
n. turystyki i krajoznawstwa;
o. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
p. promocji i organizacji wolontariatu
q. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
r. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a;
s. świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji.

Art. 4
§1

Cele określone w art. 3 Stowarzyszenia realizuje się przez:
a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie placówek opieki dziennej, prowadzenie różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, wspomagania rozwoju, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach;
b) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań adresowanych do osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności osób chorych i niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, osób ubogich i osób wykluczonych, w tym poprzez przekazywanie żywności, darów rzeczowych i wsparcie finansowe, współfinansowanie stypendiów, współfinansowanie leczenia i rehabilitacji, edukację osób starszych, włączanie i motywowanie seniorów do aktywności społecznej, tworzenie warunków wyrównywania szans osób wykluczonych społecznie oraz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społeczno-zawodowym;
c) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań kierowanych do rodzin osób w trudnej sytuacji życiowej przyczyniających się do wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym poprzez prowadzenie poradnictwa prawnego, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenie nieodpłatnej mediacji, organizowanie i finansowanie charytatywnej działalności ?Stowarzyszenia? na rzecz osób chorych, ubogich, zdesperowanych i uzależnionych w miarę istniejących potrzeb i środków finansowych, organizowanie działań na rzecz gromadzenia funduszy, aktywizację i integrację rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, organizowanie aktywności włączających rodziny defaworyzowane do społeczności lokalnej;
d) inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Stowarzyszenia oraz realizowane cele m.in. poprzez działalność wydawniczą;
e) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym poprzez prowadzenie edukacji, terapii i rehabilitacji w zakresie zdobywania umiejętności ruchowych, organizowanie specjalistycznych warsztatów, szkoleń i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej i sportu w tym wśród seniorów i osób niepełnosprawnych;
f) podejmowanie działań na rzecz rozwijania i promocji idei wolontariatu, w tym poprzez prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do wzajemnej współpracy, promocję wolontariatu poprzez organizację targów wolontariatu i innych imprez, przygotowywanie i dystrybucję wydawnictw, broszur ulotek z zakresu wolontariatu;
g) działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym;
h) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i doradcze;
i) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych;
j) podejmowanie działań na rzecz edukacji poprzez prowadzenie i wspieranie różnorodnych placówek: żłobków, przedszkoli, szkół w tym dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej;
k) inicjowanie, finansowanie i prowadzenie innych działań realizujących cele Stowarzyszenia.

Art. 5
§1

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ?osobami bliskimi?,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 6
§1

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.

§2

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia.

§3

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§4

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§5

Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§6

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
–  umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
–  braku czynnego udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres dwunastu miesięcy, w tym nieuregulowania składek członkowskich
3) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) zgonu członka,
5) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 7
§1

1. Władzami Stowarzyszenia są:
? Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
? Zarząd,
? Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa cztery lata. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Pierwszy lub Drugi Wiceprezes Zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes łącznie z Wiceprezesem (pierwszym lub drugim) lub z członkiem Zarządu lub Wiceprezes (pierwszy lub drugi) łącznie z członkiem Zarządu. Przez członka Zarządu rozumie się wszystkich członków Zarządu, także funkcyjnych.
5. Inne osoby mogą otrzymywać pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie czynności zwykłego zarządu udzielone samodzielnie przez Prezesa lub Wiceprezesa (pierwszego lub drugiego).
6. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Prezes Zarządu, a w stosunku do Prezesa dokonuje Wiceprezes (pierwszy lub drugi) z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§2

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:
? z własnej inicjatywy,
? na wniosek Komisji Rewizyjnej,
? na wniosek 2/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§3

1. Do zadań Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
? uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
? rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
? uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
? wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
? podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
? rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
? uchwalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
? rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ? ilości członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§4

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 do 10 członków Zarządu.
2. Spośród siebie zarząd wybiera Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa, Drugiego Wiceprezesa oraz skarbnika i sekretarza.
3. Zarząd winien się ukonstytuować do 14 dni po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność na zebraniu Zarządu co najmniej ? liczby uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały zarządu mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu przeprowadzenia głosowania Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność Pierwszy Wiceprezes przesyła na wskazane adresy e-mail projekty uchwał wyznaczając termin do zajęcia stanowiska w głosowanej sprawie (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu). Brak stanowiska członka Zarządu w zakreślonym terminie oznacza akceptację treści projektu uchwały.
7. W przypadku zgłoszenia przez któregokolwiek członka Zarządu sprzeciwu co do głosowania danego projektu uchwały w trybie korespondencyjnym, proponowana uchwała musi zostać wniesiona do porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za zgodą członków Zarządu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad, wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.
9. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub pod jego nieobecność Pierwszemu Wiceprezesowi.

§5

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia a w szczególności:
? reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
? wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
? powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
? przyjmowanie i skreślanie członków, zawieszanie w prawach członka,
? zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
? składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
? zwoływanie z własnej inicjatywy Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
? tworzenie wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

§6

1. Członek Zarządu może być odwoływany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu, przysługuje prawo uzupełnienia składu przez pozostałych członków organu. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż połowę składu.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§7

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i składa się z 2 do 5 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działań Stowarzyszenia,
b. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
d. zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin .
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może być zaproszony do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§8

W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej, przysługuje prawo uzupełnienia składu przez pozostałych członków organu. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż połowę składu.

§9

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
? nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
? nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
? mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Art. 8
§1

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz 1%,
c) składek członkowskich,
d) dotacji i subwencji,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
g) odsetek bankowych,
h) dochodów z działalności gospodarczej
i) nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy powszechne.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego i dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU

Art. 9
§1

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 10
§1

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób likwidacji Stowarzyszenia.
3. W przypadku likwidacji majątek musi być przeznaczony na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 11
§1

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030