Strona

Utworzenie Przedszkola Terapeutycznego SMYKAŁKA w ramach projektu „Na dobry start – Utworzenie przedszkola terapeutycznego w mieście Bukowno„

Tytuł projektu: ?Na dobry start?- Utworzenie przedszkola terapeutycznego w mieście Bukowno

Wartość projektu: 1 232 181,29 zł

Celem projektu, którego dofinansowanie umożliwi utworzenie i prowadzenie przedszkola terapeutycznego, jest realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego, oraz intensywne działania terapeutyczne dla 10 dzieci niepełnosprawnych w wieku 2,5?9 lat i ich rodzin z terenu gmin Bukowno i Bolesław, w okresie od września 2017 r. do września 2019 r. Przedszkole będzie zlokalizowane na parterze budynku dawnej szkoły w miejscowości Bukowno.

Łączna powierzchnia przedszkola wyniesie 348,11m2. W skład części dydaktyczno-terapeutycznej przedszkola będą wchodzić: dwie sale edukacyjne, Sala Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata, gabinet rehabilitacyjny, gabinet terapeutyczny, gabinet logopedyczny.

Grupą docelową w projekcie są dzieci niepełnosprawne w wieku przedszkolnym, rodzice dzieci, oraz  nauczyciele i terapeuci. W ramach projektu planuje się modernizację budynku, wyposażenie i uruchomienie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych, świadczącego na wysokim poziomie usługi terapeutyczne według opracowanego w tym celu programu. W ramach świadczonych usług wsparciem zostaną objęte także rodziny dzieci niepełnosprawnych. Planowane działania zakładają również podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola.

W wyniku realizacji projektu zostanie oddana do użytkowania nowoczesna placówka realizująca poza funkcją terapeutyczną, także cele integracji społecznej jak i edukacyjną adresowaną do podopiecznych i ich rodzin oraz personelu przedszkola. Placówka realizować będzie program wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową zgodnie z celami  i zadaniami  określonymi  przez MEN w ustawie o systemie oświaty , oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Realizowane będę zajęcia edukacyjno-wychowawcze rozwijające sprawność motoryczną, umiejętność uczenia się, komunikowania, współdziałania. Ramowy plan dnia tworzony i modyfikowany będzie wg. możliwości i potrzeb dzieci. Dla każdego dziecka opracowany zostanie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), zawierający zalecenia i wskazania z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie którego dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. Planuje się utworzyć dwa oddziały przedszkolne średnio po 5 osób z możliwością zmian ze względu na rodzaj niepełnosprawności i funkcjonowanie dzieci. Mała liczebność oddziału z odpowiednio wysoko wykwalifikowaną kadrą zapewniają świadczenie usług na wysokim poziomie.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030