Strona

Projekt ,,Samodzielność- nasza droga do sukcesu” dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego

Tytuł projektu: ,,Samodzielność- nasza droga do sukcesu” dla dzieci i młodzieży z powiatu olkuskiego i krakowskiego

Wartość projektu: 271 810,00 zł

Wartość dofinansowania: 251 520,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: konkurs PFRON o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 pn. ,,Sięgamy po sukces”, projekt realizowany  na podstawie umowy nr ZZO/000404/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Cel projektu:

Celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznego ciągłego wsparcia terapeutyczno–społecznego dla 30 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego – dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymają średnio 96 godz. wsparcia w okresie 1.04.2022 – 31.03.2023 r. przekładającego się na poprawę funkcjonowania. Część uczestników objęta zostanie wsparciem grupowym – treningiem umiejętności społecznych.

Do terapii  przyjmowane są dzieci i młodzież od 7 do 30 roku życia z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Projekt trwa do marca 2023 r. – wsparcie terapeutyczne będzie realizowane przez 11 miesięcy.

Każdy uczestnik w ramach projektu otrzyma średnio 8 godzin wsparcia indywidualnego, na które mogą się składać:

  •  3 godz. – indywidualnego wsparcia pedagogicznego i zawodowego wraz z pomocą psychologiczną – łącznie 33 godz. w okresie trwania projektu
  • 5 godz. – indywidualnego wsparcia niwelującego deficyty psychoruchowe (terapia SI, logopedia, rehabilitacja jako uzupełnienie wsparcia podstawowego) – łącznie 55 godz./ uczestnika w okresie trwania projektu.

Ostateczny zakres wsparcia wynikać będzie z opracowanego przez zespół terapeutów indywidualnego programu działania.

Dla części uczestników (10 osób – co do zasady nieuczestniczących w poprzednim projekcie finansowanym przez PFRON) przewidziano grupowe wsparcie treningu umiejętności społecznych (TUS) realizowane w trybie spotkań 3 godzinnych co dwa tygodnie przez 11 miesięcy.

Zasady rekrutacji dostępne pod tym linkiem: https://rsm.org.pl/nowy-projekt-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-niepelnosprawnoscia-dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030