Strona

Rewitalizacja budynku po byłej szkole na Skałce w Bukownie w ramach projektu: Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Tytuł projektu: Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno

Wartość projektu: 1 758 040,19 zł

Wartość dofinansowania: 1 291 200,31 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury służącej  zaspokojeniu potrzeb społecznych rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Z kolei powierzchnie przeznaczone do ogólnospołecznego użytkowania (II piętro) służyć mają działaniom, których celem ma być rozwiązanie problemów charakteryzujących podobszar rewitalizacji. Dzięki podjętej inwestycji przywrócona oraz wzmocniona zostanie dotychczasowa funkcja budynku (była placówka szkolna) z uwypukleniem znaczenia społecznego w zakresie kształtowania kapitału społecznego odbiorców. Przywrócenie użyteczności miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, wpłynie na poprawę estetyki infrastruktury, sprzyjając budowaniu tożsamości miejsca (nowoczesne centrum wsparcia osób wykluczonych, centrum kształtowania postaw prospołecznych). Znacząco poprawi się dostępność budynku (dla szerokiego grona odbiorców), w tym dzięki instalacji windy zewnętrznej, dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.

Połączenie inwestycji infrastrukturalnej oraz komplementarnych działań społecznych przyczyni się do trwałego rozwiązania problemu związanego z niską dostępnością wsparcia specjalistycznego dla dzieci niepełnosprawnych.

Planowane efekty:

Projekt związany jest z przebudową, modernizacją i adaptacją, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcję ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenie centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną przy ul. Kolejowej 30, w mieście Bukowno. Inwestycja prowadzić będzie do kompleksowego przygotowania budynku do pełnienia funkcji społeczno-użytecznych, głównie dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym.

Projektowana funkcja to sale edukacyjne, sale do ćwiczeń, sale rehabilitacyjne, sale warsztatowe, gabinety, szatnie, hol oraz pomieszczenia pomocnicze. W celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych w budynku zaprojektowano windę.

Zdjęcia przed inwestycją  – stan na 2016 r.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030