Strona

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Projekt  jest finansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Olkuskiego


Tytuł zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze

Wartość dofinansowania: 128040,00 zł

Wartość projektu: 128040,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 r.  ? 31.12.2021 r.

Źródło finansowania: Powiat Olkuski

Stowarzyszenie prowadzi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Bukownie i Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kluczach. Nasi prawnicy udzielają w sposób profesjonalny nieodpłatnie pomocy prawnej lub porad o przysługujących uprawnieniach z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego lub innych. Można także skorzystać z usług mediatora.

Zapoznaj się z ulotką przygotowaną przez naszych prawników w ramach świadczonych usług.

Punkt pomocy prawnej w Bukownie – Centrum Kultury im. Jana Pawła II, Ul. Kolejowa 3, Bukowno – pokój nr 21.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym;
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  4. nieodpłatną mediację;
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

– Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Musi ona złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej

Godziny przyjęć:

Poniedziałki: w godzinach od 14:00 do 18:00

Wtorki: w godzinach od 8:00 do 12:00.

Środy: w godzinach od 14:00 do 18:00

Czwartki: w godzinach od 8:00 do 12:00.

Piątki: w godzinach od 8:00 do 12:00.

Umów się na wizytę: +48 32 647-88-60 (od poniedziałku do piątku od godziny 8:00-10:00)


Punkt poradnictwa obywatelskiego w Kluczach

Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, Klucze ? pokój nr 119

Nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu i w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach korzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, szczególnie mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji,
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia o niemożliwości poniesienia kosztów odpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Oświadczenie składa się osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Godziny przyjęć:

Poniedziałki: w godzinach od 9:00 do 13:00

Wtorki: w godzinach od 9:00 do 13:00

Środy: w godzinach od 9:00 do 13:00

Czwartki: w godzinach od 9:00 do 13:00

Piątki: w godzinach od 9:00 do 13:00

Umów się na wizytę: +48 32 647-88-60 (Od poniedziałku do piątku od godziny 8:00-10:00)


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030