Strona

INFORMATOR PRAWNY

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Projekt  jest finansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Olkuskiego


Świadczenia  wspierające dla osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

   Zmiany w systemie świadczeń były zapowiadane już w zeszłym roku, a  opublikowane m. in.  w Ustawie z dnia 7.07.2023 r o świadczeniu wspierającym (Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1429). Ukazało już się Rozporządzenie wykonawcze Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz..U. Z 2023r. poz.2732) .

Na tej podstawie od 1.01 2024  osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać ze świadczenia wspierającego.

Na świadczenie wspierające mogą liczyć osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski albo spełniającymi określone warunki cudzoziemcami,
 • mieszkają w Polsce,
 • otrzymały decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie wynoszącym od 70 do 100 punktów.

W tym  roku nastąpił pierwszy etap wdrażania takiej  pomocy  i obejmuje osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia.

Dla nich świadczenie to jest wprowadzone już w tym roku  i  wynosi 200% renty socjalnej. Następny etap ma być realizowany od 1 stycznia 2025 roku i dotyczy osób ze średnim poziomem potrzeby wsparcia. Dla nich  świadczenie wyniesie 100% wysokości renty socjalnej. Trzeci etap zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2026 roku i obejmie osoby z niepełnosprawnościami z kolejnym najniższym poziomem potrzeby wsparcia, którym  będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50% renty socjalnej. Wraz z podwyższaniem renty socjalnej nastąpi wzrost świadczenia.

Od 1 marca 2024 renta socjalna wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. To oznacza, że świadczenie wspierające wyniesie maksymalnie 3920 zł, natomiast minimalne 712 zł. Wypłata przyznanego świadczenia wspierającego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Świadczenie wspierające przeznaczone jest dla osoby z niepełnosprawnościami i ma zapewnić zwiększenie lub utrzymanie niezależności tej osoby. Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodów, wieku oraz innych form wsparcia osoby wymagającej wsparcia. Nie  ma  również znaczenia moment powstania niepełnosprawności. W nowych uregulowaniach bardzo istotny jest fakt, że opiekun takiej osoby, który nie podejmuje zatrudnienia ze względu na konieczność opieki, będzie  miał opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  oraz ubezpieczenie zdrowotne. Uprawnienie to może mieć tylko jedna osoba zamieszkująca i gospodarująca razem z osobą z niepełnosprawnością.

Skierowanie zasiłku bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością umożliwia podejmowanie aktywności zawodowej przez opiekunów. Wysokość zarobków opiekunów nie wpłynie na prawo i wysokość do nowego świadczenia.

 Świadczenie wspierające krok po kroku. Od czego zacząć?

Droga, która ma doprowadzić do otrzymania takiego świadczenia jest dość długa i skomplikowana, więc warto o niej myśleć z  wyprzedzeniem.

Na początek zgłoś się do lekarza, u którego się leczysz. Poproś, żeby wypełnił zaświadczenie o twoim stanie zdrowia lub osoby w imieniu której składasz wniosek. Wniosek złóż na druku wskazanym w powołanym Rozporządzeniu (zamieszczony  również na stronie ZUS-u). Do wniosku dołącz wypełniony kwestionariusz samooceny trudności funkcjonowania  związanych z podejmowania podstawowych czynności życiowych. Złożenie wniosku jest  konieczne, aby uzyskać  decyzję, w której będzie określony w punktach poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Potrzeba wsparcia to następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej lub psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. Przy ustaleniu potrzeby wsparcia ustalana jest zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz rodzaj wymaganego wsparcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej wykonania oraz konieczności wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą osobę z niepełnosprawnością. Po wypełnieniu wniosku złóż go wraz z załącznikami według właściwości miejsca zamieszkania do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, ale można ten wniosek złożyć również do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który pośredniczy w przekazywaniu tych wniosków.

Dopiero jak uzyskasz ostateczną decyzję to składasz wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ZUS prowadzi postępowanie  w sprawie przyznania świadczenia wspierającego. Przygotuj numer decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania. Do złożenia wniosku należy przygotować wszystkie dane osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna takiej osoby, jeżeli  składa wniosek w jej imieniu. I tu mogą pojawić się trudności.

Jeżeli składasz wniosek w imieniu osoby nad którą sprawujesz opiekę konieczne jest posiadanie przez Ciebie pełnomocnictwa do działania w imieniu osoby z niepełnosprawnością, o ile takie pełnomocnictwo nie zostało złożone już wcześniej. Osoba z niepełnosprawnością, która udziela Ci pełnomocnictwa, musi je podpisać własnoręcznie. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku w charakterze  skanu.  Do wniosku możesz  dołączyć       pełnomocnictwo sporządzone przez notariusza, o ile takim dysponujesz. Możesz oczywiście zamiast pełnomocnictwa przedstawić dokument potwierdzający, że  jesteś jej przedstawicielem  ustawowym np. orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego. Dokument załącz jako skan.
Wnioski do zakładu  ubezpieczeń społecznych można wnosić wyłącznie elektronicznie przez portal PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia

A co ze świadczeniami pielęgnacyjnymi otrzymywanymi dotychczas przez opiekunów?
Jeżeli osoba niepełnosprawna złoży wniosek o przyznanie  świadczenia wspierającego i je otrzyma, opiekun utraci uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, mimo iż nadal będzie sprawować nad nią opiekę. Samo złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Dlatego przed złożeniem wniosku o świadczenie wspierające warto dokładnie przeanalizować, czy będzie ono korzystniejsze od pobieranego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego.

opracowanie autorstwa pani Alicji Wiekiery – radcy prawnego.


DOŻYWOCIE, SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA

Jak można zapewnić sobie opiekę na starsze lata? Jesteś właścicielem nieruchomości, domu lub mieszkania, może umowa dożywocia pozwoli Ci na zabezpieczenie sobie godnej starości oraz opiekę na starsze lata?

Temat nie tylko dla osób starszych.

Dożywocie

Co to jest umowa  dożywocia, na czym polega?

Jest to rodzaj umowy, według której jedna ze stron  przenosi własność nieruchomości na drugą, a w zamian za to, druga strona zobowiązuje się  do zapewnienia jej  utrzymania lub innych uzgodnionych  świadczeń do końca życia.

Umowa dożywocia szczególnie popularna jest wśród właścicieli mieszkań i domów będących w starszym wieku . Daje bowiem możliwość uzyskania dodatkowego źródła dochodu lub zapewnienia sobie opieki przez osoby trzecie w zamian za „przekazanie” swojej nieruchomości.  Po przejęcie nieruchomości  nabywca ma obowiązek utrzymania dożywotnika aż do jego śmierci,.

Jak napisać umowę dożywocia?

Aby spisać umowę dożywocia musimy udać się do notariusza. Zanim zdecydujemy się na jej podpisanie  koniecznie zapoznajmy się z prawami i obowiązkami  zarówno zbywcy czyli  dożywotnika ( tak nazywa się osoba zbywająca nieruchomość) jak i nabywcy naszej nieruchomości.

Obowiązki nabywcy względem dożywotnika określa  kodeks cywilny, według którego nabywca nieruchomości, zobowiązany jest przyjąć dożywotnika jako domownika i zapewnić mu mieszkanie, światło, opał, wyżywienie, ubranie, dostarczyć niezbędną pomoc oraz pielęgnację w chorobie, a także sprawić mu pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom. Warto  dokładnie ustalić z nabywcą czego oczekujemy od niego.  Strony mogą i powinny wpisać do umowy ich  wzajemne szczegółowe obowiązki. Umowa o dożywocie najczęściej wiąże się z ustanowieniem tzw. służebności mieszkania  czyli możliwości dalszego użytkowania nieruchomości lub jej części przez dożywotnika.

W umowie określa się nie tylko pomieszczenia, których będzie dotyczyła służebność mieszkania, ale również zakres korzystania z nich przez osobę zbywającą nieruchomość.

Umowa dożywocia a darowizna. Czym się różnią ?

Najważniejszą różnicą między umową dożywocia a darowizną jest fakt istnienia obowiązków w stosunku osoby zbywającej nieruchomości. Podczas gdy umowa dożywocia pociąga za sobą obowiązek utrzymania dożywotnika, umowa darowizny jest tego zobowiązania pozbawiona.

Korzystnym rozwiązaniem  podpisania umowy dożywocia, jest przejęcie nieruchomości przez osobę określoną w  umowie, która nie będzie zobowiązana do wypłaty zachowku z tego tytułu. Innymi słowy, nabywca nieruchomości z dożywociem, uniknie ewentualnych roszczeń o zachowek.

Umowa dożywocia, a podatek 

Jak wygląda problem podatkowy przy umowie dożywocia? Korzyścią płynąca z podpisania umowy dożywocia jest brak konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jednak pamiętać trzeba, że umowa dożywocia pociąga ze sobą inny obowiązek podatkowy, a mianowicie, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jego stawka to 2% podstawy opodatkowania. Bez względu na pokrewieństwo, zapłata PCC jest obowiązkowa, podatek pobierany jest bezpośrednio przez notariusza.

Umowa o dożywocie, a sprzedaż mieszkania.

Czy można sprzedać mieszkanie z dożywociem? Sprzedaż mieszkania z dożywociem jest możliwa i nie wymaga uzyskania zgody dożywotnika. Należy jednak pamiętać, że obowiązki płynące z tytułu dożywocia nie wygasają wraz ze sprzedażą mieszkania – przejmuje je nowy nabywca. Z tego powodu sprzedaż mieszkania z dożywociem jest trudnym przedsięwzięciem.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Osoba-dożywotnik, który ma zastrzeżone prawo zamieszkiwania w nieruchomości,  może przyjąć na mieszkanie małżonka i małoletnie dzieci. Inne osoby może przyjąć w wyjątkowej sytuacji, tylko wtedy, gdy są przez nią  utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

Prawo dożywocia nie jest zbywalne, nie podlega dziedziczeniu, czyli  wygasa z chwilą śmierci dożywotnika. Jeśli prawo dożywocia przysługuje więcej niż jednej osobie, np. małżeństwu, z chwilą śmierci jednego z nich, pozostają obowiązki względem pozostałych żyjących.

Kiedy można rozwiązać umowę dożywocia?

W zamian za przejęcie nieruchomości  nabywca ma obowiązek utrzymania dożywotnika aż do jego śmierci,. To duży i poważny obowiązek.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy dożywocia  zarówno przez dożywotnika jak i nabywcę nieruchomości, ale rozwiązanie umowy o dożywocie, może nastąpić tylko sądownie. Jeśli sytuacja między stronami umowy nie pozwala na dalsze pozostanie we współżyciu, sąd  może zdecydować o zamianie wszystkich lub niektórych uprawnień np. na rentę dożywotnią w wysokości odpowiadającej wartości uprawnień.

W wyniku rozwiązania umowy o dożywocie nieruchomość wraca do dożywotnika, a były nabywca nie ma obowiązku dalej go utrzymywać. W praktyce rozwiązanie umowy o dożywocie, to skomplikowany i niełatwy proces, stosowany w ostateczności, w „wyjątkowych sytuacjach”.  Nie da się przedstawić wszystkich stanów faktycznych, jakie mogą mieścić się w zakresie tego pojęcia.

Umowę dożywocia można rozwiązać na przykład w razie:

 • skrajnego natężenia konfliktu między stronami,
 • krzywdzenia dożywotnika przez właściciela nieruchomości,
 • utraty, wobec istniejących konfliktów ekonomicznego sensu istnienia umowy.

Gdy stosunki między dożywotnikiem a zobowiązanym są tak złe, że osoby te nie mogą dłużej utrzymywać wspólnych relacji – mowa tu o szczególnych przypadkach, gdy dochodzi do awantur, stosowania siły i przemocy czy poniżania – sąd może stwierdzić rozwiązanie umowy dożywocia.

Tak więc trzeba pamiętać, że umowa o dożywocie i służebność mieszkania może przynieść wiele korzyści obu stronom umowy ale wymaga dokładnego przeanalizowania . Podjęcie się obowiązków z niej wynikających jest więc bardzo trudną decyzją zarówno osoby zbywającej jak i osoby która podejmuje się obowiązku opieki.

~opracowanie autorstwa pani Alicji Wiekiery – radcy prawnego.

 W naszych punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kluczach i nieodpłatnej pomocy prawnej w Bukownie pracują  specjaliści. Wyjaśnią Wam wątpliwości związane z przedstawionym tematem, zapoznają z obowiązującym stanem prawnym.
Jak umówić się na wizytę?
Telefonicznie: +48 32 647 87 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00), lub online za pomocą formularza kontaktowego https://np.ms.gov.pl


NOWE ŚWIADCZENIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1429)
  – wprowadza nowe świadczenia zwane świadczeniem wspierającym,
  – wprowadza zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego,
  – likwiduje specjalny zasiłek opiekuńczy.
 • Co to jest świadczenie wspierające. Komu przysługuje?
  Celem świadczenia jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie jest skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia. Przy ustalaniu potrzeby wsparcia pod uwagę brany będzie stan zdrowia, stopień niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych codziennych czynności oraz rodzaj wymaganej pomocy.
  Poziom potrzeby wsparcia ustalony zostanie na wniosek osoby niepełnosprawnej decyzją wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  Ważne! Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego oraz jego wypłata nastąpi na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia wspierającego lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania.
 • Wysokość świadczenia i terminy.
  Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna i wypłaci świadczenie wspierające tylko jeżeli poziom potrzeby wsparcia ustalony zostanie w wysokości 70 do 100 pkt. Wysokość tego świadczenia stanowić będzie procent kwoty renty socjalnej odpowiedni do ustalonego poziomu wsparcia w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości – 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrąceń na podatek dochodowy czy ubezpieczenie
  zdrowotne).
  Również w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie wypłacane od 2024 roku lub dopiero od lat następnych. Harmonogram świadczeń został już ogłoszony.
 • Składki ZUS za osobę udzielającą wsparcia.
  Ważne! Za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, ZUS będzie opłacał składki na:
  -ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
  -ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  Prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym przysługiwać będzie tylko jednej osobie wspólnie zamieszkującej i gospodarującej z osobą uprawioną do świadczenia wspierającego.
 • Zmiany w warunkach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Nastąpiła zmiana osób uprawnionych. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwać wyłącznie dla sprawujących opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia.
  Ważne! Przepisy uchylają konieczność rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej co oznacza, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.
 •  Regulacje o charakterze osłonowym.
  Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego.

Nasze punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kluczach i nieodpłatnej pomocy prawnej w Bukownie pomogą Wam w zrozumieniu zasad przyznawania świadczeń oraz w napisaniu odpowiednich wniosków.
Jak umówić się na wizytę?
Telefonicznie: +48 32 647 87 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00), lub online za pomocą formularza kontaktowego https://np.ms.gov.pl

~opracowanie autorstwa pani Alicji Wiekiery – radcy prawnego.


MEDIACJA W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI

Nieodpłatna mediacja przeznaczona jest dla osób, które dobrowolnie wyrażą zgodę na ugodową formę rozwiązania konfliktu. Efektem pracy mediatora oraz zwaśnionych stron konfliktu jest u g o d a , możliwa do zaakceptowania przez obie strony. Istnieje możliwość nadania tej ugodzie
klauzuli wykonalności – wówczas ma ona moc wyroku sądowego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności o mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
2. Przygotowanie projektu wniosku o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
4. Przeprowadzenie mediacji.
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Wszystkie informacje ujawnione w trakcie spotkania z mediatorem objęte są klauzulą poufności. Mediator zachowuje neutralność, nie opowiada po żadnej ze stron, czuwa nad przebiegiem ustaleń dotyczących ugody oraz nad tym aby zapisy w niej zawarte nie były sprzeczne z prawem.
Jeśli mediator jest równocześnie prawnikiem lub doradcą obywatelskim świadczył w danej sprawie poradę prawną nie może podjąć się przeprowadzenia mediacji z uwagi na fakt, iż w świetle prawa nie jest uznany za osobę neutralną.

Mediator w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji nie może podjąć spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego. Z mediacji jako polubownej formy rozwiązywania
konfliktów można skorzystać na każdym etapie postępowania sądowego do momentu wydania prawomocnego wyroku w sprawie. Jednakże wówczas mediacje nie odbywają się w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Mediator nie może podjąć spraw w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

SĄD CZY MEDIACJA?

SĄD

1. Koszty postępowania sądowego są zwykle wysokim obciążeniem dla budżetu domowego;
2. Proces sądowy jest sformalizowany, przebiega w ściśle określony sposób;
3. Proces sądowy jest zwykle długotrwały od kilku miesięcy do kilku lat;
4. Ciężar dowodowy leży po stronie osoby składającej wniosek do sądu;
5. Sąd rozstrzyga na podstawie przedstawionych dowodów w sprawie, nie będzie proponował możliwych rozwiązań;
6. Zgodnie z zasadą niezawisłości wyda wyrok w sprawie;
7. Każde zeznanie zostanie utrwalone w trakcie rozprawy, należy od razu przedstawić argumenty i poprzeć je dowodami;
8. Ostateczne koszty sądowe będzie można określić na końcu procesu;
9. Strona przegrana dodatkowo będzie musiała pokryć koszty, o które wystąpi przeciwnik procesowy.

MEDIACJA

1. Możliwa do zastosowania zarówno na etapie przedsądowym (np. : w PNPP PO i Mediacji) jak i w toku postępowania sądowego do momentu wydania prawomocnego wyroku w sprawie;
2. Możliwa do zastosowania bez konieczności ponoszenia kosztów w PNPP PO i mediacji;
3. Na etapie toczącego się postępowania sadowego relatywnie niski koszt skracający znacznie przebieg postępowania;
4. Skuteczna – przerywa bieg terminów przedawnienia;
5. Posiada moc prawną równą wyrokowi sądowemu – można jej nadać klauzulę wykonalności;
6. Efektywna – każda ze stron sporu ma wpływ na treść ugody – daje możliwość współdecydowania o realizacji własnych praw i obowiązków;
7. Nie generuje przegranych – pozwala współdecydować – strony mogą również wspólnie ponosić stosunkowo niewielkie (w porównaniu z procesem sadowym koszty);
8. Zdecydowanie krótszy przebieg w porównaniu z procesem sądowym, w zasadzie natychmiastowy efekt;
9. Poufna – tajność przebiegu jest chroniona prawnie, mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa;
10. Przejrzysta – strony mogą otwarcie się wypowiadać, przebieg mediacji jest odformalizowany w dyskretnej atmosferze.

~opracowanie autorstwa pani Anny Cembrzyńskiej posiadającej uprawnienia mediatora.Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030