Strona

INFORMATOR PRAWNY

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Projekt  jest finansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Olkuskiego


NOWE ŚWIADCZENIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1429)
  – wprowadza nowe świadczenia zwane świadczeniem wspierającym,
  – wprowadza zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego,
  – likwiduje specjalny zasiłek opiekuńczy.
 • Co to jest świadczenie wspierające. Komu przysługuje?
  Celem świadczenia jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie jest skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia. Przy ustalaniu potrzeby wsparcia pod uwagę brany będzie stan zdrowia, stopień niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych codziennych czynności oraz rodzaj wymaganej pomocy.
  Poziom potrzeby wsparcia ustalony zostanie na wniosek osoby niepełnosprawnej decyzją wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  Ważne! Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego oraz jego wypłata nastąpi na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia wspierającego lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania.
 • Wysokość świadczenia i terminy.
  Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna i wypłaci świadczenie wspierające tylko jeżeli poziom potrzeby wsparcia ustalony zostanie w wysokości 70 do 100 pkt. Wysokość tego świadczenia stanowić będzie procent kwoty renty socjalnej odpowiedni do ustalonego poziomu wsparcia w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości – 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrąceń na podatek dochodowy czy ubezpieczenie
  zdrowotne).
  Również w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie wypłacane od 2024 roku lub dopiero od lat następnych. Harmonogram świadczeń został już ogłoszony.
 • Składki ZUS za osobę udzielającą wsparcia.
  Ważne! Za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, ZUS będzie opłacał składki na:
  -ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
  -ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  Prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym przysługiwać będzie tylko jednej osobie wspólnie zamieszkującej i gospodarującej z osobą uprawioną do świadczenia wspierającego.
 • Zmiany w warunkach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Nastąpiła zmiana osób uprawnionych. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwać wyłącznie dla sprawujących opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia.
  Ważne! Przepisy uchylają konieczność rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej co oznacza, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.
 •  Regulacje o charakterze osłonowym.
  Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego.

Nasze punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kluczach i nieodpłatnej pomocy prawnej w Bukownie pomogą Wam w zrozumieniu zasad przyznawania świadczeń oraz w napisaniu odpowiednich wniosków.
Jak umówić się na wizytę?
Telefonicznie: +48 32 647 87 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00), lub online za pomocą formularza kontaktowego https://np.ms.gov.pl

~opracowanie autorstwa pani Alicji Wiekiery – radcy prawnego.


MEDIACJA W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI

Nieodpłatna mediacja przeznaczona jest dla osób, które dobrowolnie wyrażą zgodę na ugodową formę rozwiązania konfliktu. Efektem pracy mediatora oraz zwaśnionych stron konfliktu jest u g o d a , możliwa do zaakceptowania przez obie strony. Istnieje możliwość nadania tej ugodzie
klauzuli wykonalności – wówczas ma ona moc wyroku sądowego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności o mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
2. Przygotowanie projektu wniosku o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
4. Przeprowadzenie mediacji.
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Wszystkie informacje ujawnione w trakcie spotkania z mediatorem objęte są klauzulą poufności. Mediator zachowuje neutralność, nie opowiada po żadnej ze stron, czuwa nad przebiegiem ustaleń dotyczących ugody oraz nad tym aby zapisy w niej zawarte nie były sprzeczne z prawem.
Jeśli mediator jest równocześnie prawnikiem lub doradcą obywatelskim świadczył w danej sprawie poradę prawną nie może podjąć się przeprowadzenia mediacji z uwagi na fakt, iż w świetle prawa nie jest uznany za osobę neutralną.

Mediator w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji nie może podjąć spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego. Z mediacji jako polubownej formy rozwiązywania
konfliktów można skorzystać na każdym etapie postępowania sądowego do momentu wydania prawomocnego wyroku w sprawie. Jednakże wówczas mediacje nie odbywają się w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Mediator nie może podjąć spraw w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

SĄD CZY MEDIACJA?

SĄD

1. Koszty postępowania sądowego są zwykle wysokim obciążeniem dla budżetu domowego;
2. Proces sądowy jest sformalizowany, przebiega w ściśle określony sposób;
3. Proces sądowy jest zwykle długotrwały od kilku miesięcy do kilku lat;
4. Ciężar dowodowy leży po stronie osoby składającej wniosek do sądu;
5. Sąd rozstrzyga na podstawie przedstawionych dowodów w sprawie, nie będzie proponował możliwych rozwiązań;
6. Zgodnie z zasadą niezawisłości wyda wyrok w sprawie;
7. Każde zeznanie zostanie utrwalone w trakcie rozprawy, należy od razu przedstawić argumenty i poprzeć je dowodami;
8. Ostateczne koszty sądowe będzie można określić na końcu procesu;
9. Strona przegrana dodatkowo będzie musiała pokryć koszty, o które wystąpi przeciwnik procesowy.

MEDIACJA

1. Możliwa do zastosowania zarówno na etapie przedsądowym (np. : w PNPP PO i Mediacji) jak i w toku postępowania sądowego do momentu wydania prawomocnego wyroku w sprawie;
2. Możliwa do zastosowania bez konieczności ponoszenia kosztów w PNPP PO i mediacji;
3. Na etapie toczącego się postępowania sadowego relatywnie niski koszt skracający znacznie przebieg postępowania;
4. Skuteczna – przerywa bieg terminów przedawnienia;
5. Posiada moc prawną równą wyrokowi sądowemu – można jej nadać klauzulę wykonalności;
6. Efektywna – każda ze stron sporu ma wpływ na treść ugody – daje możliwość współdecydowania o realizacji własnych praw i obowiązków;
7. Nie generuje przegranych – pozwala współdecydować – strony mogą również wspólnie ponosić stosunkowo niewielkie (w porównaniu z procesem sadowym koszty);
8. Zdecydowanie krótszy przebieg w porównaniu z procesem sądowym, w zasadzie natychmiastowy efekt;
9. Poufna – tajność przebiegu jest chroniona prawnie, mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa;
10. Przejrzysta – strony mogą otwarcie się wypowiadać, przebieg mediacji jest odformalizowany w dyskretnej atmosferze.

~opracowanie autorstwa pani Anny Cembrzyńskiej posiadającej uprawnienia mediatora.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030