Strona

Projekt „Rozwój oferty Przedszkola Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny„ realizowany w latach 2020-2021

W celu rozwoju oferty Przedszkola Terapeutycznego ?Smykałka? rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu, którego celem jest poprawa jakości wychowania przedszkolnego. Więcej informacji, w tym dotyczących zasad rekrutacji, znajduje się na stronach internetowych:

http://niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl/

http://przedszkole.rsm.olkusz.pl/

Tytuł projektu: ?Rozwój oferty Przedszkola Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny?

Wartość projektu: 459 728,75 zł

Wartość dofinansowania: 390 724,75 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser? w Olkuszu ? organ prowadzący Przedszkole Terapeutyczne ?Smykałka? im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie, ul. Kolejowa 30.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne ? SPR

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Terapeutycznym ?Smykała? w Bukownie oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych z tej placówki.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Do form wsparcia (zajęcia dodatkowe) oferowanych dla dziecka z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2019/2020, oraz 2020/2021 należą:

a) grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty ? czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. ? styczeń 2021 r.)

b) zajęcia indywidualne z dzieckiem i opiekunem dziecka z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych w wymiarze: 1 godzina/miesiąc przez okres 10 miesięcy (luty ? czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. ? styczeń 2021 r.

c) grupowe zajęcia zwiększające kompetencję kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy pn. ?Koduję-programuję- uczę się? w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty ? czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. ? styczeń 2021 r.)

2. W ramach nowo utworzonego oddziału przedszkolnego (5 miejsc) oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej zapewnia się dzieciom z niepełnosprawnością wsparcie terapeutyczne (m.in. fizjoterapeuta, psycholog, logopeda)

3. Do form wsparcia oferowanych dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Terapeutycznym ?Smykałka? im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie należą: studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje w obszarach: ?Surdopedagogiki i tyflopedagogiki? (dla 1 osoby), ?Edukacji i wspomagania osób z Autyzmem i zespołem Aspergera? (dla 1 osoby) oraz szkolenie wewnętrzne z zakresu TIK (dla min. 6 osób).


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030