Strona

Projekt pn.: „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych„ dla rodzin z małym dzieckiem z niepełnosprawnością

Tytuł projektu: Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych.

Wartość projektu: 1 958 800,67 zł

Wartość dofinansowania: 1 812 000,67 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej dla 60 rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem (w wieku 0-7 lat) zamieszkujących powiat olkuski i krakowski w okresie 1.2019 – 03.2021 r.  poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego – moduł II projektu.

W związku z utrudnionym dostępem do badań prenatalnych realizacja projektu ma na celu zmniejszenie nierówności w dostępie do usług zdrowotnych do 12.2021 dla 180 kobiet w ciąży poniżej 35. roku życia  zamieszkujących powiat olkuski i krakowski niespełniających kryteriów do kwalifikacji do bezpłatnych badań NFZ poprzez wykonanie 180 badań prenatalnym w standardzie określonym w Regionalnym Programie Zdrowotnym ? moduł I projektu.

Planowane efekty:

W ramach modułu I  „badania prenatalne” objęcie wsparciem 180 kobiet w terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego

W ramach modułu II „wczesna interwencja” projekt zakłada wsparcie:

  • w wymiarze 6000 godz. dla dziecka niepełnosprawnego w wieku 0-3 lat i jego rodziny w postaci indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz wizyt lekarskich. Łącznie wsparciem tego rodzaju zostanie objętych 30 dzieci w dwóch cyklach wsparcia (marzec 2019 r. -czerwiec 2020 r, sierpień 2020 r.- listopad 2021 r.)
  • w wymiarze 6660 godz. dla dziecka niepełnosprawnego w wieku 4-7 lat w postaci indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz wizyt lekarskich. Dla tej grupy wiekowej przygotowano także grupowe zajęcia psychostymulacyjne w wym. 1godz./tydzień oraz wsparcie towarzyszące dla opiekunów („Kawiarenka Pod Parasolem”) i grupa zabawowa dla rodzeństwa. Dodatkowo dla 50% odbiorców przygotowano trening komunikacji alternatywnej/ terapii słuchowej (1 godz. tydzień), a dla wszystkich dzieci przewidziano  trening umiejętności społecznych (1 godz./tydzień ).  Łącznie wsparciem tego rodzaju zostanie objętych 30 dzieci w dwóch cyklach wsparcia (marzec 2019 r.  ? czerwiec 2020 r, sierpień 2020 r.- listopad 2021 r.)

W wyniku realizacji ww. działań poprawia się jakość życia 85% odbiorców wsparcia.

Dedykowana strona internetowej projektu: www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030