Rekrutacja do nowego projektu wsparcia – PFRON

5 kwietnia 2024
plakat-pfron-1200x1698.png

Miło nam poinformować, że kolejny przygotowany przez nasze Stowarzyszenie projekt pn. „Nasz cel: samodzielność” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu PFRON nr 1/2023 „Możemy więcej”. Rozpoczynamy rekrutację!

Do terapii  przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności /orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Projekt trwa do marca 2025 r. – wsparcie terapeutyczne będzie realizowane przez 11 miesięcy.

Każdy uczestnik w ramach projektu otrzyma średnio 8 godzin wsparcia indywidualnego, na które mogą się składać:

  •  3 godz. – indywidualnego wsparcia pedagogicznego i zawodowego wraz z pomocą psychologiczną – łącznie 33 godz. w okresie trwania projektu
  • 5 godz. – indywidualnego wsparcia niwelującego deficyty psychoruchowe (terapia SI, logopedia, rehabilitacja jako uzupełnienie wsparcia podstawowego) – łącznie 55 godz./ uczestnika w okresie trwania projektu.
  • grupowe wsparcie z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych (TUS) dla wszystkich uczestników realizowane w trybie spotkań 3 godzinnych

Ostateczny zakres wsparcia wynikać będzie z opracowanego przez zespół terapeutów indywidualnego programu działania.

Na zgłoszenia rodzin z dzieckiem/młodzieżą z niepełnosprawnością posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności /orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czekamy w terminie od 8.04.2024 do 10.04.2024 r.

Zgłoszenia do pobrania poniżej lub w Sekretariacie. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności,

 

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Biuro projektu: Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, I piętro (Sekretariat, godz. pracy 10.00-16.00)

Ul. Kolejowa 30, Bukowno

Tel.: 535-800-521

Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030