Maturzysto – zapoznaj się z informacją dot. stypendiów pomostowych

19 czerwca 2024
grafika_kwadrat_PSP.png

Tym, którzy chcą  walczyć o stypendium na rok akademicki 2024/2025 – przypominamy!

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”  współpracuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, współfinansując stypendia na I rok studiów i rekomenduje maturzystów do otrzymani stypendiów w XXIII edycji programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi  warunkami jakie należy spełniać. Nabór do 8 sierpnia br.

Aby ubiegać się o stypendium z programu „Stypendiów Pomostowych” na rok szkolny 2024/2025 należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2024 r. i zdać egzamin maturalny w 2024 roku;
 • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata przed datą ogłoszenia konkursu);
 • być zameldowanym na terenie powiatu olkuskiego lub ukończyć szkołę średnią na terenie powiatu olkuskiego;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto wyliczony z czerwca 2024 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać min. 100 punktów na maturze wg algorytmu podanego na stronie

www.stypendia-pomostowe.pl/

Chętni winni zapoznać się z wszystkimi warunkami podanymi na tej stronie na profilu kandydata.

WNIOSEK I DOKUMENTY:

Wniosek zamieszczony poniżej (zał. nr1) należy wypełnić, wydrukować i doręczyć do Stowarzyszenia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z  gminy);
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur rodziców lub opiekunów
 • wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami prosimy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno do dnia 8.08.2024 r. (liczy się data doręczenia) lub złożyć (w zamkniętej kopercie z napisem „Stypendia”) na  wskazany wyżej adres w sekretariacie na I piętrze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Nazwiska osób rekomendowanych do otrzymania stypendium zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia www.rsm.org.pl w zakładce „aktualności”.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 551420 lub 573 993 472

Załącznik nr 1: Wniosek o stypendium

 

 

 

 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030