STYPENDIA POMOSTOWE DLA NAJLEPSZYCH MATURZYSTÓW !

26 maja 2022
Stypendia_Pomostowe_2022_www600p.jpg

MATURZYŚCI W roku akademickim 2022/2023 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości Powiatu Olkuskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do ubiegania się o stypendium. Stypendia skierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i zamieszkują na wsi lub w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców) i ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim. Nasze Stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych kandydatów i dokonuje komisyjnej oceny, a następnie rekomenduje 3 osoby do stypendium przyznawanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 

Zasady i kryteria do spełnienia

przez osoby ubiegające się o Stypendium Pomostowe na rok 2021/2022.

Aby ubiegać się o stypendium z programu „Stypendiów Pomostowych” na rok szkolny 2022/2023  należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone  liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 r. i być maturzystą z 2022 roku; zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony
  Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata przed datą ogłoszenia konkursu);
 • być zameldowanym na terenie powiatu olkuskiego lub ukończyć szkołę średnia na terenie powiatu olkuskiego;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 107,00 zł brutto w czerwcu 2022 r.
 • Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać min. 100 punktów na maturze wg algorytmu podanego na stronie stypendia-pomostowe.pl/
 • Chętni winni zapoznać się z wszystkimi warunkami podanymi na tej stronie na profilu kandydata.

 

TERMINY:

Wnioski w formie papierowej należy składać do naszego Stowarzyszenia do dnia 01.08 2022r. Ostateczna rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków dla osób, które otrzymają rekomendację naszego Stowarzyszenia aktywna będzie do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

WNIOSEK I DOKUMENTY:

Wniosek zamieszczony poniżej (wniosek_STYPENDIA) należy wypełnić, wydrukować i doręczyć do Stowarzyszenia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z  gminy);
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur rodziców lub opiekunów
 • wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami prosimy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w  Bukownie  ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno do dnia 1.08.2022r. (liczy się data doręczenia) lub złożyć (w zamkniętej kopercie z napisem „Stypendia”) na  wskazany wyżej adres w sekretariacie na I piętrze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Nazwiska osób rekomendowanych do otrzymania stypendium zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia www.rsm.org.pl.

wniosek_STYPENDIA

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604551420 lub 573993472.

 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030