Stypendia Pomostowe dla najlepszych maturzystów – nowy nabór

12 lipca 2021
20210226_124328-1200x900.jpg

Stypendia Pomostowe  dla najlepszych  maturzystów – rozpoczynamy nabór na rok akademicki 2021/2022

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i wsi powiatu olkuskiego do ubiegania się o stypendium. Stypendia kierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim i uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i mieszkają? na wsi lub w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców). Nasze Stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych kandydatów. Komisyjnie  wybiera osoby, które rekomenduje do uzyskania stypendium przyznanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości .

MATURZYŚCI ! W roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aby ubiegać się o stypendium z programu ?Stypendiów Pomostowych? na rok szkolny 2021 /2022, należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończoną szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r. i być maturzystą z 2021 roku;
 • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata przed datą ogłoszenia konkursu);
 • być zameldowanym na terenie powiatu olkuskiego lub ukończyć szkołę ponadgimnazjalną na terenie powiatu olkuskiego;
 • pochodzić z rodziny, której?dochód na osobę nie przekroczył 1.960,00 zł brutto w czerwcu 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o?niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • zdobyć min. 100 punktów na maturze wg algorytmu podanego na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/

 

Chętni powinni zapoznać się ze wszystkimi warunkami podanymi na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/ , następnie złożyć wypełniony wniosek stanowiący załącznik nr 1. (POBIERZ WNIOSEK WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH) oraz  następujące dokumenty :

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20?tys. mieszkańców (zaświadczenie z ?gminy);
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z?zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur rodziców lub opiekunów).
 • Wypełniony wniosek musi zawierać  zgodę na przetwarzanie danych osobowych (stanowi ona integralną część wniosku).

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami  prosimy  przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser? w  Bukownie  ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno do dnia 6.08.2021  (liczy się data doręczenia) ?lub złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Stypendia na  wskazany wyżej adres  w?sekretariacie na I piętrze w godzinach od  8.00 do 14.00.

Nazwiska osób rekomendowanych do otrzymania stypendium zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604551420 lub 573993472.

Zapoznaj się z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia dot. zasad przyznawania stypendiów.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030