Uwaga Maturzyści – Stypendia pomostowe na rok akademicki 2024/2025

25 kwietnia 2024
stypednia_2024.png

Z przyjemnością  informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia  podjął decyzję o  uczestniczeniu w XXIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych i o współfinansowaniu 3 stypendiów dla tegorocznych maturzystów na rok akademicki 2024/2025 .

Stypendium Pomostowe na I rok studiów to aż 10 tysięcy złotych   Ubiegać się o nie może każdy tegoroczny maturzysta pochodzący ze wsi lub niewielkiej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), który jest członkiem rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto, uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów (tzn. minimum 100 – zgodnie z algorytmem programu) i zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja do programu odbędzie się online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 9 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

O stypendium ubiegać się mogą  tegoroczni maturzyści którzy otrzymają rekomendację naszego Stowarzyszenia, a ponadto :
a) są obywatelami polskimi, lub posiadają Kartę Polaka;
b) ukończą liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2024 roku i zdadzą egzamin maturalny w 2024 r.;
c) mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie  <http://www.stypendia-pomostowe.pl> www.stypendia-pomostowe.pl;
d) osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą, niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu;
e) zostaną przyjęte na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy podejmą studia na kierunkach dla służb mundurowych;
f) pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza
się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
Pełny tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych w XXIII edycji PSP dla kandydatów rekomendowanych przez lokalne organizacje pozarządowe dostępny jest pod linkiem:
<https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2024/04/Regulamin_LOK

 

Jeżeli chcesz uzyskać rekomendację naszego Stowarzyszenia  śledź informacje o stypendiach na stronie Stowarzyszenia https://rsm.org.pl/ i na naszym FB

 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030