Stypendia Pomostowe dla najlepszych maturzystów

22 czerwca 2023
stypendia1.png

PRZYPOMINAMY: STYPENDIA POMOSTOWE DLA NAJLEPSZYCH MATURZYSTÓW !

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości Powiatu Olkuskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do ubiegania się o stypendium.

Stypendia skierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i zamieszkują  na wsi lub w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców) i ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim. Nasze Stowarzyszenie przyjmuje wnioski wszystkich chętnych kandydatów, dokonuje komisyjnej oceny i rekomenduje 3 osoby do stypendiów przyznawanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

 W roku akademickim 2023/2024 czekają na maturzystów stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

WARUNKI                                                                                                                                                                           

Aby starać się o stypendium należy:

 • mieć ukończone liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia i zdać egzamin maturalny w 2023 r.;
 • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata przed datą ogłoszenia konkursu);
 • być zameldowanym na terenie powiatu olkuskiego lub ukończyć szkołę średnią na terenie powiatu olkuskiego;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza  2 443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać min. 100 punktów na maturze wg algorytmu podanego na stron ALGORYTM
Szczegółowe informacje wraz ze sposobem liczenia algorytmu znajdują się na stronie KLIK

TERMINY.

Wnioski w formie papierowej z wszystkimi dokumentami należy składać do naszego Stowarzyszenia do dnia 7.08.2023 Ostateczna rekrutacja do programu przebiega on-line KLIK
Aplikacja on-line do składania wniosków dla osób, które otrzymają rekomendację Stowarzyszenia aktywna będzie do dnia 18 sierpnia 2023 r., do godz. 16.00. 

 WNIOSEK I DOKUMENTY

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z urzędu gminy);
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur rodziców lub opiekunów);
 • wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – wniosek do pobrania znajduję się na samym końcu artykułu (załącznik nr. 1)

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami  prosimy  przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”  ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno do dnia 7.08.2023 (liczy się data doręczenia) lub złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Stypendia na wskazany wyżej adres w sekretariacie na I piętrze w godzinach od  8.00 do 14.00.

Nazwiska osób rekomendowanych do otrzymania stypendium zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia www.rsm.org.pl. w zakładce ,,aktualności”. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 551 420 lub 573 993 472. 

zalacznik_nr_1

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030